Voorwaarden van toegang en gebruik

Deze website (site), http://portal-dev.mni.local, is eregistreerd onder dezelfde naam en wordt onderhouden door ALERT Life Sciences Computing, S.A. (ALERT).

De site bevat informatie en biedt toegang, na registratie, tot ALERT® diensten. Deze diensten zijn bedoeld voor het gebruik door volwassenen en wettig vastgestelde en vertegenwoordigde gerechtelijke entiteiten.

Toegang en gebruik van de site zijn onderworpen aan de voorwaarden die in dit document staan beschreven. Bij het benaderen en gebruiken van deze site, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Copyright

Zowel alle inhoud, teksten, afbeeldingen, video's, muziek en geluidbestanden als logo's, namen, merken en andere kenmerkende site elementen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en/of anderen. Deze rechten bevinden zich onder licentie en zijn exclusief eigendom van ALERT.

Geen enkele site inhoud mag gebruikt of gereproduceerd worden, op geen enkele manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALERT.

2. Relatie met ALERT

Toegang en gebruik van de site impliceert of stelt, op zichzelf, geen enkele handelsrelatie vast van geen enkele soort, hetzij als klant, consultant, of plaatsvervanger, of een andere soort relatie tussen de gebruiker en ALERT of mensen die er aan verbonden zijn.

3. Beperkingen m.b.t. gebruikersrechten

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, berichten en/of andere inhoud die via de site wordt geregistreerd en/of verstuurd. De gebruiker gaat er tevens mee akkoord om elke en alle risico's dat het verzenden van inhoud met zich meebrengt te beoordelen en er verantwoordelijk voor te zijn.

De gebruiker gaat ook akkoord om:
    i. zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit, of  onjuist gebruik te maken van een relatie met een persoon of entiteit;
    ii. opzettelijk of niet, geen van toepassing zijnde plaatselijke, staats-, nationale of international wet te schenden;
    iii. geen andere persoon of groep personen te bedreigen, beledigen of lastig te vallen;
    iv. niemand, vooral minderjarigen, schade toe te brengen op geen enkele wijze;
    v.  geen inhoud op de site te plaatsen of te verzenden per e-mail van onwettige, bedreigende, provocerende, beledigende, lasterlijke, obscene, seksueel expliciete, vertrouwelijke, racistische of discriminerende aard ten opzichte van een persoon of groep personen;
    vi. geen inhoud te uploaden, posten, e-mailen, versturen of op een andere manier verkrijgbaar te maken waar u het recht niet voor heeft dit te doen onder wettelijk of legaal akkoord, inclusief vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van werk- of professionele relaties, met name arts-patiënt relaties, of informatie die patenten, copyright of andere eigendomsrechten schendt van geen enkele entiteit;
    vii. geen enkele ongeautoriseerde of ongevraagde advertenties, promotioneel materiaal of andere vormen van verzoeken te uploaden, posten, e-mailen, versturen of op een andere manier verkrijgbaar te maken;
    viii.  geen enkel materiaal te uploaden, posten, e-mailen, versturen of op een andere manier verkrijgbaar maken dat software virussen of andere computerbestanden, programma's of code bevat die zijn ontwikkeld om de functionaliteit van computer software, hardware of telecommunicatie uitrustingen te verstoren, vernietigen, beschadigen of beperken;
    ix. geen werk te kopiëren, verzenden, veranderen, distribueren, tonen of publiek te maken of creëren dat is gehaald van inhoud die op de site beschikbaar is;
    x. geen persoonlijke informatie te verzamelen of te bewaren van andere een andere gebruiker / andere gebruikers zonder vooraf verkregen toestemming van de eigenaar/eigenaren van die informatie.

ALERT gaat geen geregistreerde en/of verzonden inhoud na van de gebruikers en kan daarom de wettigheid, juistheid, waarheid, oprechtheid, integriteit en/of kwaliteit van die inhoud niet garanderen. ALERT kan tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor geen enkele gebruiker die deze voorwaarden niet nakomt.

Ondanks het bovengenoemde, behoudt ALERT zich het recht voor om inhoud zowel te weigeren, verwijderen of blokkeren die deze voorwaarden schendt en/of waarvan de onwettigheid duidelijk is, als die inhoud te archiveren en/of bekend te maken wanneer dit wordt verzocht door bestuurs- of juridische autoriteiten onder voorwaarden van de huidige wet.

4. Site inhoud

De informatie die op de site beschikbaar is, is zorgvuldig verzameld en ALERT heeft alle nodige maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat de informatie bonafide is. Echter, ALERT garandeert niet dat de gegeven informatie geen fouten (menselijke en/of elektronische), vertragingen, onderbrekingen, gegevensverliezen, omissies of andere abnormaliteiten bevat, zover als legaal mogelijk is onder de van toepassing zijnde wetgeving. Op dezelfde manier garandeert ALERT niet dat diens bestanden geen software virussen, "wormen" en "Trojan Horses" bevatten, die contaminerende of schadelijke kenmerken bevatten of tonen.

De gebruiker accepteert en erkent dat hij/zij  geen inhoud en/of diensten dient te gebruiken die beschikbaar zijn op de site om geen enkele beslissing, actie of handeling (resulterend uit een actie of omissie) te gronden of te steunen, zonder voorafgaande verificatie of kritische analyse.

5. Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die van de site is gehaald wordt verwerkt in overeenstemming met de privacy verklaring (http://portal-dev.mni.local/nl/privacy).

6. Ontvangen e-mails

Steeds wanneer ALERT een e-mail ontvangt die is verstuurd via de site, zal al het mogelijke worden gedaan om het zo snel mogelijk te beantwoorden en rekening te houden met de tijdsperiode die door de gebruiker is aangegeven in de e-mail. Echter, ALERT kan de tijd die nodig is om een antwoord te geven niet voorspellen noch garanderen.

7. Hyperlinks ("Links")

De site kan hyperlinks ("links") bevatten die verwijzen naar andere internet sites die geregistreerd staan onder de naam van andere entiteiten. ALERT heeft geen enkele band en/of controle over die sites en zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor zowel het waarheidsgehalte, correctheid en/of precisie van de inhoud die daar beschikbaar is, als voor het gebruik ervan.

8. Reclame

ALERT zal voor geen enkele schade verantwoordelijk zijn die opgelopen kan worden als resultaat van handelingen tussen de gebruiker en de adverteerders op de site.

9. Mededelingen

ALERT mag mededelingen op de site plaatsen of speciale links creëren om kennis te geven van veranderingen in de huidige voorwaarden of andere onderwerpen.

10. Aansprakelijkheid

ALERT zal niet verantwoordelijk zijn voor geen enkele schade en/of verlies geleden door de gebruiker of derden, als resultaat van eventualiteiten en/of onvermijdelijke omstandigheden.

De gebruiker erkent tevens dat het Internet een publiek netwerk is en dus dat ALERT niet aansprakelijk is voor geen enkele schade resulterend uit het gebruik van ditzelfde netwerk.

Bovendien zal ALERT niet aansprakelijk zijn voor verkeerd gebruik van de dienst die beschikbaar is op de site noch voor opgelopen schade door genoemd verkeerd gebruik.

11. Beëindiging

De gebruiker accepteert dat ALERT niet aansprakelijk zal zijn voor en mag, naar eigengoeddunken, toegang tot de diensten aangeboden op de site annuleren in overeenstemming met de voorwaarden die per casus het beste beschreven worden, namelijk door wanbetaling, schending van intellectueel eigendomsrechten en/of op verzoek van bestuurs- of juridische autoriteiten volgens de voorwaarden van de huidige wetgeving.

Volgens de bovengenoemde situaties mag ALERT nieuwe verzoeken voor ALERT® services of andere verzoeken die naar ALERT zijn gestuurd weigeren.

12. Laatste bepalingen

ALERT behoudt zich het recht voor de huidige gebruiksvoorwaarden te veranderen of aan te passen, wanneer gewenst en zonder kennisgeving vooraf. Nieuwe gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf de datum van bekendmaking.

Als een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk illegaal of niet van toepassing wordt geacht, zal die bepaling niet als deel van deze voorwaarden worden beschouwd en zullen de resterende bepalingen rechtsgeldig en van toepassing blijven.

Neem voor verdere informatie contact op met:
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
Arrábida Lake Towers
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 V. N. Gaia
Portugal
Tel.: +351 22 832 89 80/1
Fax: +351 22 832 89 82
E-mail: info@alert.pt